Vrachtwagens

Hoe lang en zwaar mag een vrachtwagencombinatie zijn?

Vrachtwagens in Nederland hebben een maximaal toegestane lengte van 18,75 meter en een maximaal toegestaan gewicht van 50 ton. De regels voor uitstekende lading zijn opgenomen in het Voertuigreglement.

Controle laadvermogen

Elke vrachtwagen heeft een ander maximaal laadvermogen. Is er sprake van een te grote lading, dan moet u een andere vrachtwagen gebruiken of een aanhangwagen aankoppelen. Of een vrachtwagen te zwaar is beladen kan gecontroleerd worden met een dynamisch weegsysteem in het snelwegdek. De controle wordt gedaan door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Het weegsysteem registreert het gewicht en het kenteken van passerende vrachtwagens. Het systeem is gekoppeld aan de kentekenbestanden van de RDW. Zo kan de Inspectie nagaan van welke onderneming een overbeladen vrachtwagen is. Vervoerders die zich regelmatig schuldig maken aan overbelading selecteert de Inspectie voor een bedrijfsonderzoek. Voor meer informatie over de controle op het laadvermogen van vrachtwagens kunt u terecht bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Wat zijn langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV's)?

Langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV's), ook wel ecocombi's genoemd, zijn vrachtwagens die langer en (vaak) zwaarder zijn dan de huidige toegestane lengtes en gewichten van een gewone vrachtwagen. Met LZV's is efficiënter vervoer mogelijk en het levert een brandstofbesparing op van vier en tot dertig procent. Op dit moment rijden er LZV's op beperkte schaal, met een ontheffing en alleen op toegewezen routes.

Eisen LZV's

In het kader van de verkeersveiligheid worden aan LZV's extra eisen gesteld bovenop de wettelijke eisen. LZV's zijn uitgerust met extra voorzieningen, zoals gesloten zijafscherming en contourmarkering, wat de zichtbaarheid voor de chauffeur vergroot. LZV's mogen maximaal 25,25 meter lang zijn en maximaal vijftig ton wegen.

Voorwaarden ontheffing

Sinds 1 november 2007 moeten LZV's voldoen aan strengere voorwaarden om een ontheffing te krijgen. Deze voorwaarden zijn voornamelijk gesteld uit het oogpunt van de verkeersveiligheid. De voorwaarden vindt u in de Beleidsregel ervaringsfase onheffingverlening LZV.

Keuring en ontheffing

Voordat de combinaties de weg op gaan, moeten ze zijn goedgekeurd door de RDW en heeft de chauffeur een aanvullende rijopleiding gehad. De afdeling Toelating Exceptioneel Transport van de RDW verzorgt voor LZV's de ontheffingsaanvragen bij alle betrokken wegbeheerders.

Proeven en ervaringsfase LZV's

Na twee proeffases met LZV's is per 1 november 2007 een ervaringsfase gestart. In de ervaringsfase worden aandachtspunten zoals overbelading en handhaving nader bekeken. Verder kan in deze fase worden gewerkt aan de regelgeving die noodzakelijk is voor het mogelijk definitief op grotere schaal laten rijden van deze voertuigcombinaties. De ervaringsfase gaat naar verwachting drie tot vijf jaar duren.

Wanneer geldt er een inhaalverbod voor vrachtwagens?

De huidige inhaalverboden voor vrachtwagens werken met zogeheten venstertijden tijdens werkdagen. Vrachtwagenchauffeurs mogen op werkdagen in de ochtendspits (van 06:00-10:00 uur) en avondspits (van 15:00-19:00 uur) niet inhalen. Op sommige plaatsen is het inhaalverbod van 06:00 tot 19:00 uur van kracht. Deze inhaalverboden gelden op alle drukke tweebaanssnelwegen.

De inhaalverboden zijn uitgevoerd op een zogenoemde statische wijze: het verbod wordt door verkeersborden aangeduid en is geldig op vaste tijden. Het inhaalverbod voor vrachtwagens is één van de maatregelen die is genomen om de files te verminderen en de verkeersveiligheid op de weg te vergroten.

Dynamisch inhaalverbod

Op twee snelwegen in Nederland zijn proeven gehouden met elektronische borden boven de weg met een inhaalverbod voor vrachtwagens. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de effecten op de verkeersveiligheid en de doorstroming gemeten. De proeven werden medegefinancierd door de Europese Commissie en duurden tot eind 2005.

De borden met een inhaalverbod gaan alleen aan als de verkeersdrukte op de weg daarom vraagt. Sinds januari 2005 werkt het systeem op de A2 tussen Abcoude en Maarssen en op de A2/A76 tussen Grathem en het knooppunt Ten Esschen in Limburg. Het voordeel van dit systeem is dat het inhaalverbod kan worden ingesteld als het druk is, ook in het weekend. Tijdens de rustige vakantieperioden hoeft er dan geen inhaalverbod te gelden. Op deze manier wordt de doorstroming op drukke tijden bevorderd en kunnen vrachtwagens in minder drukke tijden inhalen.

Is een geluidssignaal bij het achteruit rijden van een bedrijfsauto verplicht?

Een bedrijfsauto mag voorzien zijn van een geluidssignaalinrichting die andere weggebruikers erop attent maakt dat de achteruitversnelling is ingeschakeld. Dit is wettelijk niet verplicht. Ook mag een bedrijfsauto voorzien zijn van een geluidssignaalinrichting om ongeoorloofd gebruik of diefstal van het voertuig te voorkomen.

Meer informatie over geluidssignaalinrichting voor bedrijfsauto's vindt u in het Voertuigreglement, artikel 5.3.71

Heeft elke vrachtwagen een dode hoek en is een dodehoekspiegel verplicht?

Elke vrachtwagen heeft een aantal dode hoeken die het zicht van de chauffeur beperken. De dode hoeken bevinden zich aan de rechterkant, (rechter) voorzijde en achterkant van het voertuig.

Weggebruikers die zich in het gebied van de dode hoek bevinden zijn voor de chauffeur niet te zien. Het risico van de dode hoek dreigt vooral wanneer de vrachtwagen rechts af wil slaan terwijl een (brom)fietser rechtdoor wil rijden. Ongevallen met rechts afslaande vrachtwagens hebben vaak ernstige gevolgen. Het gebruik van de juiste spiegels die goed zijn afgesteld, verkleint het risico.

Dodehoekspiegel

Voor vrachtwagens met een Nederlands kenteken is de dodehoekspiegel verplicht. De dodehoekspiegel is er in verschillende soorten. De meest voorkomende is een extra spiegel aan de rechter voorzijde van de vrachtwagen. U kunt ook kiezen voor een spiegel binnen in de cabine van de vrachtwagen.

Nieuwe vrachtwagens worden standaard geleverd met bollere spiegels, zodat de chauffeur meer kan zien van de dode hoek. De dodehoekspiegel zoals we die nu kennen, hoeft er dan niet meer op gezet te worden. Sinds januari 2007 moeten alle nieuwe vrachtwagens in de Europese Unie (EU) beschikken over een groter zichtveld dat de dode hoeken naast en voor de vrachtauto nog verder verkleint. Voor alle nieuwe vrachtwagens is een bollere breedtespiegel verplicht met een iets bollere trottoirspiegel en een vooruitkijkspiegel. Op bestaande vrachtwagens hoeft geen vooruitkijkspiegel, maar het mag wel.

Meer informatie

Meer informatie over de dode hoek vindt u in het dossier Dode hoekspiegel op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) en op de website Blijf uit de dode hoek. Voor vrachtwagenchauffeurs is een brochure ontwikkeld met de titel 'Alle regels rondom spiegels'. Deze brochure kunt u downloaden van de website van het ministerie van VenW.

Wat is het eurovignet?

Het eurovignet is een certificaat waarmee u kunt aantonen dat u voldaan heeft aan uw verplichting belasting te betalen voor zware motorrijtuigen (BZM). Als u de belasting betaald heeft, ontvangt u het eurovignet.

Geldigheid

Het eurovignet hoort bij de administratie van uw onderneming. U heeft voor het certificaat een bewaarplicht. Het eurovignet moet altijd in het motorrijtuig aanwezig zijn en op verzoek getoond worden aan controlerende ambtenaren. Het vignet is geldig in Nederland, België, Denemarken, Luxemburg en Zweden.

Prijs vignet

U moet de verschuldigde BZM betalen voordat u van de autosnelweg gebruik maakt. De prijs van het vignet hangt af van de milieuklasse van de motor en het aantal assen waaruit het motorrijtuig bestaat.

Wanneer BZM

U bent BZM verschuldigd wanneer u een vrachtauto of vrachtautocombinatie heeft die aan de volgende drie kenmerken voldoet:Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel.

  • de toegestane maximum massa is twaalfduizend kilo of meer;
  • de vrachtauto of vrachtcombinatie is uitsluitend bestemd voor het vervoer van goederen over de weg;
  • de vrachtauto of vrachtautocombinatie maakt gebruik van de autosnelweg.